Kontrast: AA
Czcionka: A- A A+

I. Definicje użytych pojęć

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy rozumieć je w następujący sposób:
1. Serwis Oddychajmy.pl lub zamiennie Serwis – internetowy serwis informacyjno – edukacyjny adresowany do ogółu społeczeństwa, w szczególności pacjentów cierpiących na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POChP) i ich bliskich, oraz lekarzy (Strefa lekarza), dostępny pod adresem www.oddychajmy.pl, prezentujący Materiały wideo i inne treści informacyjne lub edukacyjne skierowane do wskazanych powyżej kategorii odbiorców,
2. Usługodawca – prawny właściciel Serwisu Oddychajmy.pl, tj. Chiesi Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000223692, NIP: 5272456136, REGON: 015889708, BDO: 000024256, o kapitale
zakładowym w wysokości 5 000 000,00 zł,
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis,
4. Strefa lekarza – część Serwisu dostępna wyłącznie dla Użytkowników będących lekarzami, po uprzednim podaniu posiadanego przez nich numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ).
5. Materiały – filmy, zdjęcia, pliki audiowizualne i audialne oraz teksty umieszczane przez Usługodawcę w Serwisie Oddychajmy.pl,
6. Administrator – MINDSET AGENCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Oławie, przy ul. Osadniczej 16, 55-200 Oława, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725131, REGON:
369819464, NIP: 8992843029, administrująca Serwisem na zlecenie Usługodawcy – Chiesi Poland Sp. z o.o.,
7. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Serwis Oddychajmy.pl jest serwisem informacyjno-edukacyjnym dla odbiorców w Polsce.
2. Serwis może zawierać ogólne informacje dotyczące stanu zdrowia, chorób i ich leczenia. Wszelkie informacje podawane w ramach Serwisu mają charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny i nie mogą zastępować porady lekarza, ani nie mogą być wykorzystywane do diagnozowania jakichkolwiek chorób. W celu uzyskania dalszych informacji, porady dotyczącej stanu zdrowia, diagnozy lub leczenia powinni się Państwo zawsze skonsultować z lekarzem.
3. Wykorzystywanie lub stosowanie jakichkolwiek produktów, w tym leków, o których mowa w niniejszym Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego produktu, w tym leku.
4. Serwis nie służy do udzielania jakichkolwiek porad dotyczących stanu zdrowia, leczenia lub diagnozy. Użytkownicy zobowiązani są nie przesyłać żadnych zapytań dotyczących stanu zdrowia, leczenia lub diagnozy na adresy kontaktowe wskazane w Serwisie. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, iż:
a. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej,
b. nawet osoba zdrowa przyjmująca jakikolwiek lek poprawi swój stan zdrowia,
c. nieprzyjmowanie jakiegokolwiek leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby,
d. jakikolwiek produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym
artykułem konsumpcyjnym.
5. Prawa autorskie do Materiałów zawartych w niniejszym Serwisie przysługują niepodzielnie Usługodawcy – Chiesi Poland Sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i innego rodzaju wykorzystywanie Materiałów może odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla Strona użytku własnego, za wyjątkiem Materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla pacjentów zamieszczonych w Strefie lekarza, na których drukowanie i niekomercyjne wykorzystywanie przez lekarzy, w tym na ich rozpowszechnianie wśród pacjentów, Usługodawca wyraża niniejszym zgodę.
6. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i właściwych przepisów prawa wspólnotowego i  międzynarodowego. Jakiekolwiek wykorzystanie przedmiotowych znaków towarowych bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione.
7. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Usługodawca ani Administrator nie odpowiadają za zawartość i  bezpieczeństwo korzystania z innych stron internetowych i nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących dokładności lub aktualności informacji zamieszczonych na innych stronach internetowych, za wyjątkiem stron prowadzonych, sponsorowanych lub administrowanych przez Usługodawcę lub Administratora. Linki te nie stanowią też żadnego rodzaju wsparcia ani poparcia dla treści innych stron internetowych lub działalności podmiotów je prowadzących.

 

III. Warunki korzystania z serwisu

1. Korzystanie z Serwisu Oddychajmy.pl jest nieodpłatne. Jedynym kosztem jaki Użytkownik ponosi w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, jest koszt internetowego połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta Użytkownik przy połączeniu z Internetem.
2. Korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
3. Użytkownicy zobowiązani są:
a. nie podejmować żadnych działań, które spowodują albo mogą spowodować nieuzasadnienie albo nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury służącej do obsługi Serwisu,
b. nie utrudniać ani nie próbować utrudniać właściwego funkcjonowania Serwisu ani jakichkolwiek działań prowadzonych w ramach Serwisu,
c. nie omijać jakichkolwiek środków, wykorzystywanych do zabezpieczania Serwisu albo ograniczania dostępu do Serwisu, w tym dostępu do Strefy lekarza.
4. Użytkownicy zobowiązani są nie udostępniać w Serwisie, nie przesyłać, w tym pocztą lub mailem lub w inny sposób, treści:
a. niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste, prywatność lub jakiekolwiek inne dobra innych osób, lub w inny sposób niedopuszczalnych bądź bezprawnych,
b. wobec których Użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego,
c. o których Użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
5. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź innej aktywności w ramach programu edukacyjnego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź innej aktywności w ramach programu edukacyjnego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie udziału w konkursie lub aktywności programu edukacyjnego, wymagać będzie odrębnej akceptacji tegoż regulaminu przez Użytkowników.
6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Oddychajmy.pl przez Użytkownika są następujące:
a. komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera plików HTML z włączoną obsługą „javascript”. Pełna funkcjonalność Serwisu jest dostępna po włączeniu plików „cookies” w przeglądarce internetowej Użytkownika. Informacje o plikach cookies zawarte są w Polityce cookies.
b. połączenie z siecią Internet.
7. Warunkiem korzystania z Serwisu Oddychajmy.pl jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu i określonych w nim warunków świadczenia usług. Warunkiem korzystania ze Strefy lekarza i dostępu do zamieszczonych w niej treści jest ponadto podanie posiadanego przez Użytkownika numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ).
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. korzystanie z Serwisu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami obowiązującego prawa,
b. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Oddychajmy.pl, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy.
9. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing, zagrożenia związane z piractwem). Administrator podejmuje środki zmierzające do zminimalizowanie tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów i strony Serwisu. Całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa nie jest jednak możliwe.

 

IV. Zobowiązania, odpowiedzialność Usługodawcy oraz Administratora

1. Informacje i opinie zamieszczone w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
2. Usługodawca i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji.
3. Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług.
4. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, przy czym Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
5. Usługodawca i Administrator nie zweryfikowali treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość, za wyjątkiem stron prowadzonych, sponsorowanych lub administrowanych przez Usługodawcę lub Administratora.

 

V. Dane osobowe, pliki cookies

1. Na stronie Serwisu, w zakładce „Polityka prywatności”, udostępniono informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
2. Szczegółowe informacje o plikach cookies przedstawia zamieszczona w Serwisie „Polityka cookies”.

 

VI. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Serwisu mogą być składane przez Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@oddychajmy.pl lub w formie pisemnej – listem poleconym przesłanym na adres siedziby Usługodawcy: al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja.oddychajmy.pl”.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby wnoszącej reklamację, zwięzły opis przedmiotu sprawy (reklamacji) oraz informację jak należy skontaktować się z Użytkownikiem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony w taki sam sposób, w jaki zgłosił on reklamację, chyba że wskazał inną drogę kontaktu, w terminie czternastu (14) dni od daty złożenia reklamacji.
3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika w przedmiocie reklamacji, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
4. W przypadku odrzucenia reklamacji osoba, która wniosła reklamację może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
5. W przypadku sporu, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Zgłaszanie przez Użytkowników zapytań, a także uwag i sugestii dotyczących Serwisu Oddychajmy.pl następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@oddychajmy.pl. Zgłoszenie powinno wskazywać problem lub Materiał, którego dotyczy. Prawidłowo złożone zgłoszenia będą rozpatrywane odpowiednio przez Administratora albo Usługodawcę niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od daty ich zgłoszenia.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w zakresie w jakim jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ważnej przyczyny. Usługodawca nie ma obowiązku uzgadniania z Użytkownikami zakresu oraz treści dokonywanych w Regulaminie zmian. W przypadku jakichkolwiek zmian Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się do zamieszczenia czytelnej i łatwo dostępnej informacji o tym w Serwisie Oddychajmy.pl. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej odpowiednio na dzień korzystania z Serwisu.
3. W sprawach nieunormowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.oddychajmy.pl w zakładce „Regulamin serwisu”. Administrator umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06.2020.

Materiał wewnętrzny Chiesi

Ostatnia aktualizacja strony 28 września 2023

Właściciel serwisu

Chiesi Spraw by świat poczuł się lepiej BCorp certyfikat